Årsberetning for Agder Motorhistoriske Klubb 2018

I 2018 har AMK’s styre bestått av følgende personer:

Formann: Håkon M. Omland

Nestformann: Ånund Lunde

Sekretær: Rolf A. Sørbø

Styremedlemmer: Bjarne B. Rysstad, Tor Sigurd Skåre, Inge Bråtlund

Varamedlemmer: Oddvar Iveland, Torstein Knutsen, Aslak Berntsen

 

Styret har engasjert Bernt Erik Olsen som forretningsfører for AMK. Han har ansvaret for klubbens økonomi (herunder kontingent og medlemsmatrikkel), Fjærbladet (redaksjon og distribusjon) og en generell sekretærfunksjon for klubben.

 

I løpet av året har det vært 8 styremøter der også varamedlemmene og forretningsføreren har deltatt.

Medlemsmøter

Det har så langt det har vært praktisk mulig blitt arrangert månedlige medlemsmøter både i øst-, vest- og sentrumsregionen i vinterhalvåret. Det har også blitt arrangert flere møter i Setesdal. Oppmøtet har stort sett vært brukbart, selv om det kan synes å være lavt i forhold til antall medlemmer i klubben.

Siden Fjærbladet utgis bare seks ganger årlig har dert vært vanskelig å kunngjøre medlemsmøtene med detaljert program så lang tid i forveien som påkrevet. SMS brukes derfor til informasjon til medlemmene og påminning om møter og arrangementer. I tillegg vil styret så langt det er praktisk mulig benytte seg av Facebook og hjemmesiden for å sende ut informasjon om program på møtene våre.

Styret er fortsatt takknemlige for innspill og idéer om innholdet på møtene for å gjøre disse mest mulig interessante for flest mulig av medlemmene.

 

Investeringer og økonomi

Økonomien er tilfredsstillende, selv om de siste årene har vist underskudd på driften, først og fremst på grunn av avskrivninger på foretatte investeringer, blant annet i telt og profilerings-artikler. Årsmøtet i 2018 vedtok enstemmig å øke kontingenten fra 300 til 400 kr. Dette er første økning i kontingenten på 20 år.

Arrangementer

Årsmøtet 2018 ble gjennomført 20. februar med 48 stemmeberettigede medlemmer til stede. Styret ble i sin helhet gjenvalgt.

Vårmønstringen ble dette året arrangert på Torvet i Kristiansand i et flott vårvær 5. mai. På grunn av et par kollisjoner med andre arrangementer ble fremmøtet ikke så stort som ventet, men i overkant av 150 kjøretøy skapte liv og røre på Torvet. Det ble delt ut tre restaurerings-plaketter, alle til personbiler.

Kristi Himmelfarts-turen i Froland ble også i 2018 arrangert på Kringla idrettsanlegg i Froland, og det kommer nok til å bli dette stedet som for fremtiden benyttes til dette arrangementet. Denne gangen møtte opp 850 kjøretøy. Fra mange steder rundt i Agder ble det arrangert felles kjøring til og fra Froland.

Kvinesdal-turen 3. juni gikk i år til Sirdal, og samlet 35 biler i et riktig pent vær.

 

Hovedløpet gikk fra Mandal via Øyslebø og Søgne tilbake til Mandal lørdag 9. juni og også denne dagen var været pent og varmt, som det stort sett var hele sommeren. 81 biler gjennomførte løpet, som var lagt opp på en svært fin måte.

Bygdeutstillingen i Åseral 15. juli hadde som tidligere år invitert AMK til kompefest, og før dette var det AMK-gudstjeneste i Åseral kyrkje. Været var fint, kirken var fullsatt, som vanlig, og totalt var det litt over 200 veterankjøretøy som deltok denne dagen. Etter kirkegangen var det bygdeutstilling og komper for de som ønsket det.

Setesdalstreffet 2018 ble som vanlig arrangert på Rysstad, i år lørdag 21. juli. Etter en forsiktig start i 2012 har oppslutningen bare blitt bedre og bedre. I år var det over 200 kjøretøy, herav gledelig mange tohjulinger.

Delemarkedet på Birkeland ble avviklet på vanlig måte, selv om vi denne gangen ikke var helt heldige med været, noe som resulterte i færre utstillere enn vanlig. Nesten 300 personbiler + en del lastebiler og tohjulinger møtte frem. Publikum stilte også opp, om enn i litt mindre antall enn i fjor. Noe rekordår ble det ikke, men det økonomiske resultatet ble rimelig bra.

Oppslutningen blant medlemmer som var bedt om litt dugnadsinnsats var rimelig grei, selv om det beste hadde vært om vi hadde hatt en mer eller mindre fast gruppe av frivillige hjelpere, som vi kunne stole på år etter år. Noen få slike har vi allerede, men det kunne gjerne vært mange flere!

Brokelandshei-dagene hadde også i år godt vær, og det var god oppslutning om veterantreffet både lørdag og søndag.

Dyrskuet i Lyngdal ble som alltid arrangert i begynnelsen av september og her hadde AMK som vanlig minst én finger med i spillet, med utstilling av gamle traktorer, maskiner og stasjonærmotorer. Her blir klubben godt markedsført, og det er svært positivt. Dessverre var været ikke særlig godt denne helga, noe som førte til dårligere oppslutning enn vanlig både fra AMK-medlemmene med sine kjøretøy og fra publikum.

Sensommerturen i øst 23. september, som markerer avslutningen på den aktive kjøresesongen, fikk i 2018 noe bedre vær enn året før, og dermed var oppslutningen også langt bedre med nærmere 200 kjøretøy samlet på det ”faste stedet på Øynaheia

I Åmli har en gruppe veteranentusiaster med tilknytning til AMK fortsatt sine månedlige treff  i sesongen, hvor det har vært god oppslutning.

AMK Vest har hatt en del ”onsdagsturer” rundt i distriktet med god oppslutning.

Julemøter er blitt arrangert både i Setesdal, i Froland, i Kristiansand og i Lyngdal. Av plassmessige hensyn er det forhåndspåmelding til disse arrangementene, og oppslutningen var som vanlig god. Det er ”først til mølla”-prinsippet som gjelder, så det er viktig å være tidlig ute når arrangementene kunngjøres i Fjærbladet!

I tillegg har AMK-medlemmer deltatt på en rekke eksterne løp og treff i inn- og utland. En del av disse har det vært reportasjer fra i Fjærbladet. AMK arrangerte i oktober en tur til Tyskland med besøk på bilmuseer. Dette slo godt an og styret vil arbeide videre med å få til en slik tur også i 2019.

 

Fjærbladet

kom ut med 6 ordinære utgaver i 2018. Som i fjor har bladet også dette året hatt varierende sidetall, ut fra tilgangen på stoff. Medlemmene oppfordres til å sende inn stoff til bladet!  Det satses fortsatt på Fjærbladet som den viktigste informasjonskilden og bindeleddet til medlemmene. Det legges derfor ned mye ressurser og arbeid for å gjøre bladet så attraktivt som mulig. Opplaget er for tiden 1.100.

Det fortsatt ønskelig at medlemmene oppgir sin epost-adresse til vårt register.

Et lite problem er at mange kommuner nå innfører gateadresser. Medlemmene er lite flinke til å sende melding om dette, slik at Fjærbladet kommer i retur med påtegnelsen ”utilstrekkelig adresse”. Det er en overkommelig jobb å finne ut av korrekt adresse, men det koster klubben ganske mye penger i porto hvert år med ettersending av slike blader, noe som kunne vært unngått dersom medlemmene hadde varslet om adresseendringer, både slike hvor man får ny adresse der man har bodd i alle år, og ved alminnelig flytting.

 

Hjemmesiden på Internett

Det ble i 2015 etablert ny hjemmeside på Internett, hvor det allerede er ganske stor trafikk. Etter noen innkjøringsproblemer har klubben nå fått ett av våre medlemmer til å påta seg ansvaret for den tekniske delen av driften av hjemmesiden, og den er nå blitt et meget godt redskap for informasjon.

AMK er også representert med klubbside på Facebook, med 1.577 følgere pr. nyttår.

 

Grasrotandel

Norsk Tipping har innført et opplegg som gir tippepenger direkte til den enkelte klubb, basert på at interesserte registrerer klubben som sitt valg på tippekortet. Den valgte klubben får da 5 % av det beløp det tippes for. Fra 2019 skal dette økes til 7 %, har vi fått opplyst.

AMK kom med i ordningen i august 2009 og det er nå blitt 70 personer som støtter AMK med Grasrotandelen. Dette er en grei og arbeidsfri ekstrainntekt og styret håper at enda flere av medlemmene vil melde seg på denne ordningen fremover. Fra august 2009 og ut 2018 har klubben totalt fått over 125.000 kr. fra Grasrotandelen.

Styret synes det er beklagelig at ikke mer enn 70 av klubbens over tusen medlemmer slutter opp om dette, og oppfordrer flere til å gjøre AMK til sitt Grasrotprosjekt. Samtidig vil styret takke de 70 som gir klubben et ekstra godt økonomisk løft.

 

 

Forsikring

Fra 1. januar 2018 har IF overtatt LMK forsikring og klubben har holdt flere informasjonsmøter om dette i løpet av året. Vi er blitt tildelt en egen kontaktperson for vår klubb, og han sitter hos IF i Arendal og har vært med på flere av våre møter allerede. Styret anbefalte etter en helhetsvurdering medlemmene om å overføre sin veteranforsikring til IF, som nå er det eneste selskapet som leverer LMK Forsikring slik vi kjenner den gjennom mange år. Etter det styret har fått forståelse av, har svært mange av klubbens medlemmer fulgt styrets oppfordring. Styret er imidlertid litt forundret over at det er så mange av våre medlemmer som ikke benytter seg av dette tilbudet i det hele tatt, og vil arbeide videre for å informere enda bedre om LMK-forsikringens store fordeler og lave priser.

Medlemmer

AMK hadde ved årsskiftet 1.043 medlemmer. Tilveksten har vært svært bra i 2018, men dessverre har også en del medlemmer blitt strøket av ulike grunner.

 

En oversikt over aldersfordelingen viser at hovedtyngden av medlemmene er mellom 50 og 70 år. Gledelig nok har vi de siste par årene opplevd å få en hel del unge medlemmer, og styret vil etter evne satse på å få enda bedre innpass hos den yngre generasjon i tiden som kommer.

 

Styret håper at AMK får enda flere medlemmer, både yngre og eldre, i årene som kommer. Det finnes mange veteraneiere på Sørlandet som ikke er medlemmer i klubben, men som likevel deltar på våre arrangementer. Det er et mål for styret å få flest mulig av disse til å tegne seg som medlemmer i AMK.

 

Mange av medlemmene i AMK har i årevis trofast stilt opp som medhjelpere og funksjonærer ved klubbens arrangementer. At de samme personene blir spurt gjentatte ganger, må sees på som en kompliment for vel utført jobb. En hjertelig takk til alle villige hjelpere! Men det er alltid plass til flere, og alle hjelpende hender, føtter og hoder er til enhver tid svært velkomne!
Styret vil igjen oppfordre medlemmene til å komme med forslag og innspill til nye eller eksisterende aktiviteter, og til aktuelle temaer for våre medlemsmøter.

 

Styret vil med dette takke for året som er gått og ser frem til mye hygge med veteranhobbyen også i 2019.