Hopp til innholdet

Årsberetning for Agder Motorhistoriske Klubb 2020

  • av

I 2019 har AMK’s styre bestått av følgende personer:

Formann: Håkon M. Omland

Nestformann: Inge Bråtlund

Sekretær: Rolf A. Sørbø

Styremedlemmer: Oddvar Iveland, Tor Sigurd Skåre og Rune Ludvigsen

Varamedlemmer: Torstein Knutsen og Aslak Berntsen

Styret har engasjert Bernt Erik Olsen som forretningsfører for AMK. Han har ansvaret for klubbens økonomi (herunder kontingent og medlemsmatrikkel), Fjærbladet (redaksjon og distribusjon) og en generell sekretærfunksjon for klubben.

I løpet av året har det vært 5 styremøter der også varamedlemmene og forretningsføreren har deltatt. I tillegg har det vært en del felleskorrespondanse på epost når det har vært vanskelig å samles til formelle styremøter, for å ta stilling til enkeltsaker.

Medlemsmøter

De oppsatte møtene, inkludert årsmøtet, ble arrangert etter terminlista frem til midt i mars, da sentrale direktiver for hvordan samlinger kunne skje ble innført. Etter det har det bare vært mulig å arrangere en felles kjøretur i august og et medlemsmøte i Kristiansand i september, på et tidspunkt hvor restriksjonene var blitt midlertidig redusert. I tillegg deltok mange AMK-ere på organisert 17. mai-kjøring rundt om i kommunene. Gudstjeneste i Åseral i juli ble også gjennomført med stor oppslutning.

Økonomi

Økonomien er tilfredsstillende, og ekstra oppløftende var det at vi mottok ”corona-erstatning” for inntektsbortfall for Birkelandsmarkedet med kr. 45.500. Dette reddet nok økonomien vår for dette året. En forutsetning for å få tilskudd fra det offentlige er at arrangementene man søker kompensasjon for har inngangspenger. For vår del er det bare Birkelands-markedet som har det, og dermed har det ikke vært mulig å søke på mer kompensasjon enn det vi har fått.

Det har jo også vært noen innsparinger på driften, samtidig som det er blitt en ekstra utgift ved at vi sendte ut en ekstra utgave av Fjærbladet for å holde best mulig kontakt med medlemmene – så lenge vi ikke kunne treffe dem på arrangementer!

Arrangementer

Årsmøtet 2020 ble gjennomført 11. februar 2020 med 46 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Vårmønstringen ble dessverre avlyst. De som hadde meldt seg på for restaureringsplakett vil få denne i 2021.

17. mai deltok veterankjøretøy på arrangementene i mange kommuner på Agder.

Kristi Himmelfarts-turen ble avlyst.

Kvinesdal-turen ble avlyst.

Bygdeutstillingen i Åseral ble gjennomført i redusert omfang, med stort fremmøte av veteranbiler.

Setesdalstreffet 2020  ble avlyst.

Hovedløpet ble ikke arrangert. Vi satser på Tronåsen i 2021.

Delemarkedet på Birkeland ble avlyst. Heldigvis fikk vi noe økonomisk kompensasjon fra det offentlige.

Dyrskuet i Lyngdal ble også avlyst.

Fjærbladet

kom ut med 7 ordinære utgaver i 2019. Som i fjor har bladet også dette året hatt varierende sidetall, ut fra tilgangen på stoff. Medlemmene oppfordres til å sende inn stoff til bladet!  Det satses fortsatt på Fjærbladet som den viktigste informasjonskilden og bindeleddet til medlemmene. Det legges derfor ned mye ressurser og arbeid for å gjøre bladet så attraktivt som mulig. Opplaget er for tiden 1.200.

Etter den gode mottakelsen jubileumskalenderen fikk da den kom ut første gang i 2019, bestemte styret at AMK vil fortsette å gi ut slik kalender årlig så lenge vi kan få dekket utgiftene ved sponsing. Kalenderen følger Fjærbladets julenummer til alle medlemmer.

Det er fortsatt sterkt ønskelig at medlemmene oppgir sin epost-adresse til vårt register. Likeså er vi svært takknemlige for å få tilsendt adresseendringer når dette er aktuelt. Det koster faktisk klubben tusenvis av kroner hvert år å ettersende Fjærblad til medlemmer som ikke har brydd seg om å sende adresseendringer.

Hjemmesiden på Internett

Det ble i 2015 etablert ny hjemmeside på Internett, hvor det allerede er ganske stor trafikk.

Ett av våre medlemmer har ansvaret for den tekniske delen av driften av hjemmesiden, og den er nå blitt et meget godt redskap for informasjon.

AMK er også representert med egen klubbside på Facebook, med 1.825 følgere pr. nyttår.

Grasrotandel

Norsk Tipping har innført et opplegg som gir tippepenger direkte til den enkelte klubb, basert på at interesserte registrerer klubben som sitt valg på tippekortet. Den valgte klubben får da 5 % av det beløp det tippes for.

AMK kom med i ordningen i august 2009 og det er nå blitt 75 personer som støtter AMK med Grasrotandelen. Dette er en grei og arbeidsfri ekstrainntekt og styret håper at enda flere av medlemmene vil melde seg på denne ordningen fremover. Fra august 2009 og ut 2020 har klubben totalt fått over 170.000 kr. fra Grasrotandelen.

Styret synes det er beklagelig at ikke mer enn 75 av klubbens over tusen medlemmer slutter opp om dette, og oppfordrer flere til å gjøre AMK til sitt Grasrotprosjekt. Samtidig vil styret takke de 75 som gir klubben et ekstra godt økonomisk løft.

Forsikring

Fra 1. januar 2018 har som kjent IF overtatt driften av LMK forsikring. AMK er blitt tildelt en egen kontaktperson for vår klubb, og han sitter hos IF i Arendal og har vært med på flere av våre møter allerede. Styret anbefalte etter en helhetsvurdering medlemmene om å overføre sin veteranforsikring til IF, som nå er det eneste selskapet som leverer LMK Forsikring slik vi kjenner den gjennom mange år.

Vi har fått vite at AMK er den klubben hvor flest medlemmer støtter opp om LMK Forsikring gjennom IF, og det føler vi nok at vi kan være litt stolte av. Samarbeidet med vår kontaktperson er aldeles utmerket. I tillegg til den rimelige veteranforsikringen får kunder i LMK Forsikring ekstra rabatter på sine eventuelle øvrige forsikringer i IF, så det kan være tale om betydelige besparelser for den enkelte.

Styret er imidlertid fortsatt litt forundret over at det er såpass mange av våre medlemmer som ikke benytter seg av dette tilbudet i det hele tatt, og vil arbeide videre for å informere enda bedre om LMK-forsikringens store fordeler og lave priser.

Medlemmer

AMK hadde ved årsskiftet 1.028 medlemmer. Vi har fått noen nye medlemmer i 2020, men ikke så mange som vi pleier i et år med normal drift av klubben. En del medlemmer er strøket, dessverre mange på grunn av dødsfall.

Styret håper at AMK får enda flere medlemmer, både yngre og eldre, i årene som kommer. Det finnes mange veteraneiere på Sørlandet som ikke er medlemmer i klubben, men som likevel deltar på våre arrangementer. Det er et mål for styret å få flest mulig av disse til å tegne seg som medlemmer i AMK.

Mange av medlemmene i AMK har i årevis trofast stilt opp som medhjelpere og funksjonærer ved klubbens arrangementer. At de samme personene blir spurt gjentatte ganger, må sees på som en kompliment for vel utført jobb. En hjertelig takk til alle villige hjelpere! Men det er alltid plass til flere, og alle hjelpende hender, føtter og hoder er til enhver tid svært velkomne!
Styret vil igjen oppfordre medlemmene til å komme med forslag og innspill til nye eller eksisterende aktiviteter, og til aktuelle temaer for våre medlemsmøter.

Styret vil med dette takke for året som er gått og ser frem til enda mer hygge med veteranhobbyen i 2021 enn det vi har klart å få til i 2020.