Årsmøtet ble arrangert tirsdag 1. mars fra kl. 19.00 i Oddernes Menighetshus, og ved åpningen var det 27 medlemmer til stede, mens ytterligere 3 kom etter hvert.

Saksliste

1. Velkommen v/formannen
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Regnskap
6. Fastsettelse av kontingent
7. Innkomne forslag
8. Valg av styre
9. Valg til arrangementskomitéer
10. Valg av kontrollkomité
11. Valg av valgkomité

1.
Formannen ønsket velkommen til årsmøtet.

2. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.

3. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen
Håkon Omland ble valgt til møteleder.
Rolf A. Sørbø ble valgt til referent.
Gunnar Hamre og Hans Olav Omland ble valgt til å signere protokollen.

4. Styrets årsberetning
Kasserer leste årsberetningen som var publisert i Fjærbladet nr. 1/2022. Det kom ingen kommentarer og årsberetningen ble godkjent.
Det kom opp spørsmål om styret har lov til å plassere midler i fond ut fra klubbens statutter, og det ble bekreftet.

5. Regnskap
Kasserer leste opp regnskapet som var publisert i Fjærbladet nr.1/2022. Dette viser et overskudd i 2021 på 59.569,75. Egenkapital ved årsskiftet var kr. 509.849,86.
Kontrollkomiteen har hatt en gjennomgang og fant ingen feil og mangler og anbefalte at regnskapet godkjennes.
Det kom ingen videre spørsmål til regnskapet og det ble godkjent.

6. Fastsettelse av kontingent
Styret har innstilt på at kontingenten videreføres på samme nivå som i 2021. Det ble vedtatt.

7. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet
Det har ikke kommet inn noen forslag.

8. Valg av styre
Trond Rane leste valgkomiteens innstilling.
Styreformann Håkon Omland har sagt seg villig til å fortsette og ble gjenvalgt.

På grunn av korona og manglende årsmøte i fjor, ble det foreslått å se bort fra hvem som ellers skulle vært på valg eller ikke på valg og la dette være opp til styret. Alle i styret har sagt seg villig til å fortsette. Det kom ingen andre forslag og valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Kommende styre blir da:
Leder: Håkon M. Omland
Styremedlemmer: Rolf A. Sørbø
Inge Bråtlund
Tor Sigurd Skåre
Oddvar Iveland
Rune Ludvigsen
Varamedlemmer: Torstein Knutsen
Aslak Berntsen

9. Valg av arrangementskomitéer
Arrangementskomité vest:
Følgende ble valgt inn: Olav Hægeland, Jan Bråtlund og Torstein Knutsen
Arrangementskomité sentrum:
Følgende ble valgt inn: Håkon Omland, Bernt Erik Olsen og Bjørn Harald Nordkvist

Arrangementskomité øst:
Det har ikke lykkes å finne kandidater innen møtet. Vi må finne noen nye slik at vi ikke velger folk som er allerede er engasjert i andre klubber og aktiviteter slik at det går ut over annen virksomhet. Dessuten er snittalderen rimelig høy og det bør bestrebes å få inn yngre medlemmer.
Styret ba om å få fullmakt til å utnevne en komité. Det ble gitt slik fullmakt. Sverre Monsen stilte seg villig til å delta.

Birkelandskomitéen
Det har ikke vært mulig å finne komitémedlemmer til Birkelandsmarkedet. Dette ble diskutert på årsmøtet og følgende ble klappet inn:
Tore Bårdsen sa seg villig til å delta
Gunnar Hamre sa seg villig til å ta seg av paraden og litt annet.
Ellers jobber styret med å finne flere medlemmer.

10. Valg av kontrollkomité
Innstillingen for kommende år var gjenvalg av Ånund Lunde og Arne Øydna.
Innstillingen ble vedtatt.

11. Valg av valgkomité
Valgkomité har vært Reidar Skaaland, Harald Høyland og Trond Rane.
Valgkomiteen har bedt seg fritatt og styret foreslo Sverre Monsen, Gustav Karlsen og Øystein Klev. Dette ble vedtatt.

_________________ ____________________ __________________
Rolf A. Sørbø Gunnar Hamre Hans Olav Omland
Referent

Billedtekst

Det nyvalgte (og gjenvalgte) styret, fra venstre Rolf A. Sørbø, Inge Bråtlund, Håkon M. Omland, Oddvar Iveland, Aslak Berntsen, Torastein Knutsen og Rune Ludvigsen. Tor Sigurd Skåre var ikke til stede på årsmøtet.