Årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020

Tid og sted : 11.02.2020, Offisersmessa
Deltakelse : 46 medlemmer

Saksliste

• Velkommen v/formannen
• Godkjenning av innkalling
• Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen
• Styrets årsberetning
• Regnskap
• Fastsettelse av kontingent
• Innkomne forslag
• Valg av styre
• Valg til delemarkedskomité
• Valg av kontrollkomité
• Valg av valgkomité

1. Godkjenning av innkalling
Formannen ønsket velkommen til årsmøtet.

2. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.

3. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen
Håkon Omland ble valgt til møteleder.
Rolf A. Sørbø ble valgt til referent.
Arne Paulsen og Arne Hagen ble valgt til å signere protokollen.

4. Styrets årsberetning
Bernt Erik Olsen leste årsberetningen som var publisert i Fjærbladet nr. 1/2020. Det kom ingen kommentarer og årsberetningen ble godkjent.

5. Regnskap
Bernt Erik Olsen leste opp regnskapet som var publisert i Fjærbladet nr.1/2020. Dette viser et underskudd i 2019 på 1.774,71. Underskuddet skyldes i hovedsak avskrivninger på tidligere investeringer som avskrives over 4 år. Driften gikk i overskudd med ca kr 18.000. Egenkapital ved årsskiftet var kr. 423.605,78.
Kontrollkomiteen har hatt en gjennomgang og fant ingen feil og mangler.
Det kom ingen videre spørsmål til regnskapet og det ble godkjent.

6. Fastsettelse av kontingent
Styret har innstilt på at kontingenten videreføres på samme nivå. Det ble vedtatt.

7. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet
Det har ikke kommet inn noen forslag.

8. Valg av styre
Trond Rane leste valgkomiteens innstilling.
Styreformann Håkon Omland har sagt seg villig til å fortsette og ble gjenvalgt for ett år.
Av de øvrige, var følgende var i år på valg:
Styremedlem Ånund Lunde

Styremedlem Rolf Arild Sørbø

Styremedlem Oddvar Iveland

Varamann Torstein Knutsen
Ånund Lunde har valgt å stille plassen til disposisjon og valgkomiteens innstilling ble da Rune Ludvigsen. De øvrige på valg har sagt seg villig til å fortsette. Det kom ingen andre forslag og valgkomiteens innstilling ble vedtatt

Kommende styre blir da:
Formann: Håkon Omland gjenvalg for 1 år 

Styremedlemmer: Rolf A. Sørbø gjenvalg for 2 år

Oddvar Iveland gjenvalg for 2 år

Inge Bråtlund ikke på valg

Tor Sigurd Skåre ikke på valg

Rune Ludvigsen valgt for 2 år

Varamenn: Torstein Knutsen gjenvalg for 2 år 

Aslak Berntsen ikke på valg9. Valg av delemarkedskomité
De som var på valg i komitéen, har sagt seg villig til å fortsette. Dette ble foreslått av valgkomitéen og godkjent i årsmøtet.
Delemarkedkomitéen består da videre av:
Knut Suggelia Gjenvalg for 2 år

Ånund Lunde Ikke på valg

Tor Sigurd Skåre Gjenvalg for 2 år

Trond Rane Ikke på valg.

10. Valg av kontrollkomité
Innstillingen for kommende år var:
Ånund Lunde valgt for 2 år

Arne Øydna Ikke på valg
Innstillingen ble vedtatt.

11. Valg av valgkomité
Valgkomité har vært Reidar Skaaland, Harald Høyland og Trond Rane.
Valgkomiteen ble foreslått gjenvalgt, og det ble vedtatt.

_________________ ____________________ __________________
Rolf A. Sørbø Arne Paulsen Arne Hagen
Referent