Årsberetning for Agder Motorhistoriske Klubb 2019

I 2019 har AMK’s styre bestått av følgende personer:
Formann: Håkon M. Omland
Nestformann: Ånund Lunde
Sekretær: Rolf A. Sørbø
Styremedlemmer: Bjarne B. Rysstad, Tor Sigurd Skåre, Inge Bråtlund
Varamedlemmer: Oddvar Iveland, Torstein Knutsen, Aslak Berntsen

Styret har engasjert Bernt Erik Olsen som forretningsfører for AMK. Han har ansvaret for klubbens økonomi (herunder kontingent og medlemsmatrikkel), Fjærbladet (redaksjon og distribusjon) og en generell sekretærfunksjon for klubben.

I løpet av året har det vært 7 styremøter der også varamedlemmene og forretningsføreren har deltatt.

Høsten 2019 ba styremedlem Bjarne B. Rysstad seg fritatt fra styrevervet av private grunner. Dette ble akseptert og varamedlem Oddvar Iveland rykket da opp som fast styremedlem for resten av perioden.
Medlemsmøter
Det har så langt det har vært praktisk mulig blitt arrangert månedlige medlemsmøter både i øst-, vest- og sentrumsregionen i vinterhalvåret. Det har også blitt arrangert flere møter i Setesdal. Oppmøtet har stort sett vært brukbart, selv om det kan synes å være lavt i forhold til antall medlemmer i klubben.
Siden Fjærbladet utgis bare seks ganger årlig har dert vært vanskelig å kunngjøre medlemsmøtene med detaljert program så lang tid i forveien som påkrevet. SMS brukes derfor til informasjon til medlemmene og påminning om møter og arrangementer.
Styret er fortsatt takknemlige for innspill og idéer om innholdet på møtene for å gjøre disse mest mulig interessante for flest mulig av medlemmene.

Investeringer og økonomi
Økonomien er tilfredsstillende, selv om de siste årene har vist underskudd på driften, først og fremst på grunn av avskrivninger på foretatte investeringer, blant annet i telt og profilerings-artikler.
Driften i 2019 har gått tilnærmet i balanse.

Jubileumsfest
I og med at klubben feiret 40 års jubileum i 2019 ble det holdt en jubileumsferst i etterkant av årsmøtet, hvor litt over 100 medlemmer deltok. Det ble et svært vellykket arrangement, det var alle enige om.
Arrangementer
Årsmøtet 2019 ble gjennomført 22. mars med 44 stemmeberettigede medlemmer til stede. Styret ble i sin helhet gjenvalgt.
Vårmønstringen ble dette året arrangert på Torvet i Kristiansand i et flott vårvær lørdag 11. mai. Hele 270 kjøretøy hadde møtt frem i det flotte været, og svært mange utenforstående tilskuere dukket opp og så på alle de fine kjøretøyene. Det ble utdelt hele 10 restaureringsplaketter, fordelt på 1 scooter, 1 lastebil og 8 personbiler.
17. mai deltok veterankjøretøy på arrangementene i mange kommuner på Agder.
Kristi Himmelfarts-turen i Froland ble også i 2019 arrangert på Kringla idrettsanlegg i Froland. Etter det vi fikk opplyst møtte det frem nesten 500 kjøretøy i et nokså regnfullt vær. Fra mange steder rundt i Agder ble det arrangert felles kjøring til og fra Froland.
Kvinesdal-turen 2. juni gikk i år til Sirdal og over Suleskar til Rysstad, og samlet drøyt 20 biler i et ikke helt godt vær.
LMK-konvoien ble i vårt område arrangert 5. juni. Dessverre var oppmøtet mindre enn magert, noe som nok skyldes at det var en vanlig hverdags formiddag.
Bygdeutstillingen i Åseral 14. juli hadde som tidligere år invitert AMK til kompespising og veteranbilutstilling, og før dette var det AMK-gudstjeneste i Åseral kyrkje. Været var fint, kirken var fullsatt, som vanlig, og totalt var det nesten 250 veterankjøretøy som deltok denne dagen. Etter kirkegangen var det bygdeutstilling, kremmermarked og komper for de som ønsket det.
Setesdalstreffet 2018 ble som vanlig arrangert på Rysstad, i år lørdag 20. juli. Etter en forsiktig start i 2012 har oppslutningen bare blitt bedre og bedre. I år var det over 200 kjøretøy, herav gledelig mange tohjulinger.
Hovedløpet var i år blitt til Jubileumsløp og hadde start i Flekkefjord 3. august, hvor det hadde møtt frem 150 biler og en håndfull tohjulinger. Løypa gikk over Tronåsen og med mål i Kvinesdal sentrum, hvor det ble servert middag sponset av Handelsforeningen i Kvinesdal. Været var upåklagelig og arrangementet ble gjennomført på en helt prikkfri måte.
Delemarkedet på Birkeland ble avviklet på vanlig måte 17. august. Været var dessverre direkte ufyselig til tider, noe som førte til betydelig svikt i antall utstillere og en viss svikt også i antall besøkende. Av veteraner var det et par hundre personbiler + en del lastebiler og tohjulinger som møtte frem. Det økonomiske resultatet ble svakere enn på mange år, så vi håper på bedre vær i 2020.
Brokelandshei-dagene hadde også i år godt vær, og det var god oppslutning om veterantreffet både lørdag og søndag.
Dyrskuet i Lyngdal ble som alltid arrangert første helga i september og her hadde AMK som vanlig minst én finger med i spillet, med utstilling av gamle traktorer, maskiner og stasjonærmotorer. Her blir klubben godt markedsført, og det er svært positivt. Været viste seg ikke fra sin beste side på fredagen, men tok seg opp utover helga, så både lørdag og søndag var det over 50 veterankjøretøy på AMK-standen.
Sensommerturen i øst 22. september, som markerer avslutningen på den aktive kjøresesongen, fikk i 2019 noe bedre vær enn de siste par årene, og dermed var oppslutningen også langt bedre med nærmere 200 kjøretøy samlet på det ”faste” stedet på Øynaheia.
I Åmli har en gruppe veteranentusiaster med tilknytning til AMK fortsatt sine månedlige treff i sesongen, hvor det har vært god oppslutning.
AMK Vest har hatt en del ”onsdagsturer” rundt i distriktet med god oppslutning.
Julemøter er blitt arrangert både i Setesdal, i Froland, i Kristiansand og i Lyngdal. Av plassmessige hensyn er det forhåndspåmelding til disse arrangementene, og oppslutningen var som vanlig god. Det er ”først til mølla”-prinsippet som gjelder, så det er viktig å være tidlig ute når arrangementene kunngjøres i Fjærbladet!
I tillegg har AMK-medlemmer deltatt på en rekke eksterne løp og treff i inn- og utland. En del av disse har det vært reportasjer fra i Fjærbladet. AMK arrangerte i oktober en tur til Tyskland med besøk på bilmuseer, også dette året, siden det ble så vellykket i 2018.. Det arbeides nå med en ”museums-tur” til England høsten 2020.

Fjærbladet
kom ut med 6 ordinære utgaver i 2019. Som i fjor har bladet også dette året hatt varierende sidetall, ut fra tilgangen på stoff. Medlemmene oppfordres til å sende inn stoff til bladet! Det satses fortsatt på Fjærbladet som den viktigste informasjonskilden og bindeleddet til medlemmene. Det legges derfor ned mye ressurser og arbeid for å gjøre bladet så attraktivt som mulig. Opplaget er for tiden 1.150.
Etter den gode mottakelsen jubileumskalenderen fikk da den kom ut for ett år siden, bestemte styret at AMK vil fortsette å gi ut slik kalender årlig så lenge vi kan få dekket utgiftene ved sponsing. Kalenderen følger Fjærbladets julenummer til alle medlemmer.
Det fortsatt sterkt ønskelig at medlemmene oppgir sin epost-adresse til vårt register. Likeså er vi svært takknemlige for å få tilsendt adresseendringer når dette er aktuelt.

Hjemmesiden på Internett
Det ble i 2015 etablert ny hjemmeside på Internett, hvor det allerede er ganske stor trafikk. Etter noen innkjøringsproblemer har klubben nå fått ett av våre medlemmer til å påta seg ansvaret for den tekniske delen av driften av hjemmesiden, og den er nå blitt et meget godt redskap for informasjon.
AMK er også representert med egen klubbside på Facebook, med 1.723 følgere pr. nyttår.

Grasrotandel
Norsk Tipping har innført et opplegg som gir tippepenger direkte til den enkelte klubb, basert på at interesserte registrerer klubben som sitt valg på tippekortet. Den valgte klubben får da 5 % av det beløp det tippes for.
AMK kom med i ordningen i august 2009 og det er nå blitt 72 personer som støtter AMK med Grasrotandelen. Dette er en grei og arbeidsfri ekstrainntekt og styret håper at enda flere av medlemmene vil melde seg på denne ordningen fremover. Fra august 2009 og ut 2019 har klubben totalt fått over 150.000 kr. fra Grasrotandelen.
Styret synes det er beklagelig at ikke mer enn 72 av klubbens over tusen medlemmer slutter opp om dette, og oppfordrer flere til å gjøre AMK til sitt Grasrotprosjekt. Samtidig vil styret takke de 72 som gir klubben et ekstra godt økonomisk løft.

Forsikring
Fra 1. januar 2018 har som kjent IF overtatt driften av LMK forsikring. AMK er blitt tildelt en egen kontaktperson for vår klubb, og han sitter hos IF i Arendal og har vært med på flere av våre møter allerede. Styret anbefalte etter en helhetsvurdering medlemmene om å overføre sin veteranforsikring til IF, som nå er det eneste selskapet som leverer LMK Forsikring slik vi kjenner den gjennom mange år.
Vi har fått vite at AMK er den klubben hvor flest medlemmer støtter opp om LMK Forsikring gjennom IF, og det føler vi nok at vi kan være litt stolte av. Samarbeidet med vår kontaktperson er aldeles utmerket. I tillegg til den rimelige veteranforsikringen får kunder i LMK Forsikring ekstra rabatter på sine eventuelle øvrige forsikringer i IF, så det kan være tale om betydelige besparelser for den enkelte.
Styret er imidlertid fortsatt litt forundret over at det er såpass mange av våre medlemmer som ikke benytter seg av dette tilbudet i det hele tatt, og vil arbeide videre for å informere enda bedre om LMK-forsikringens store fordeler og lave priser.
Medlemmer
AMK hadde ved årsskiftet 1.061 medlemmer. Tilveksten har vært svært bra i 2019, men dessverre har også en del medlemmer blitt strøket av ulike grunner.

Styret håper at AMK får enda flere medlemmer, både yngre og eldre, i årene som kommer. Det finnes mange veteraneiere på Sørlandet som ikke er medlemmer i klubben, men som likevel deltar på våre arrangementer. Det er et mål for styret å få flest mulig av disse til å tegne seg som medlemmer i AMK.

Mange av medlemmene i AMK har i årevis trofast stilt opp som medhjelpere og funksjonærer ved klubbens arrangementer. At de samme personene blir spurt gjentatte ganger, må sees på som en kompliment for vel utført jobb. En hjertelig takk til alle villige hjelpere! Men det er alltid plass til flere, og alle hjelpende hender, føtter og hoder er til enhver tid svært velkomne!
Styret vil igjen oppfordre medlemmene til å komme med forslag og innspill til nye eller eksisterende aktiviteter, og til aktuelle temaer for våre medlemsmøter.

Styret vil med dette takke for året som er gått og ser frem til mye hygge med veteranhobbyen også i 2020.

En hjelp i nøden…..

Mange av oss veteraneiere har nok med en viss irritasjon opplevd at det nyinnkjøpte veterankjøretøyet bare er blitt levert med én tenningsnøkkel, dørnøkkel eller begge deler. Det er i grunnen ikke noe greit. Og enda verre er det selvsagt hvis man så går hen og mister nøklene. Det er ergerlig nok å miste eller rote bort en nøkkel hvis man har en til på lur, men har man ikke det, er man ille ute.

Nå er det vel slik at det er svært få, om noen, som vil innrømme at de somler bort nøkler! Men uansett, har man bare ett nøkkelsett, kan det være veldig lurt å skaffe seg ett sett til. Og da har vi en hjelp i nøden midt i vårt eget distrikt!

Christian Berge Haugen og hans firma Lås- og nøkkelservice har svaret på våre problemer. Han har i sin butikk massevis av nøkkelemner til bilnøkler. Han kan lage nøkkelkopier av nesten hva som helst av gamle biler, men de må være gamle! For, som han sier, de bilene som er så ”nye” at de har låsemekanismer med elektronikk, kan han ikke gjøre noe særlig med. Men det meste fra åttitallet og hundre år bakover, det er det svært store muligheter for at han kan fikse.

Lås- og nøkkelservice holder til i Solbygg, en velkjent adresse for oss kristiansandere. Kanskje ikke så opplagt for AMK-medlemmer fra Søndeled, Rysstad og Moi, så vi nevner at den korrekte adressen er Agder Allé 4, og det er altså sentralt på Lund rett øst for Kristiansand sentrum. Kanskje hadde det vært en tanke å avlegge et besøk der hvis du mangler en nøkkel eller to?

Det er jo selvfølgelig ikke bare bilnøkler de har i den butikken. Her er husnøkler og andre former for nøkler i tusenvis, kanskje titusenvis, til og med systemnøkler har han anledning til å håndtere og kopiere. Og her er hengelåser, nøkkelløse låser, postkasser med elektronisk lås og masse annet til faget henhørende.

Fjærbladet vil anbefale de som har noen nøkkelspørsmål, å stille disse spørsmålene til Christian hos Lås- og Nøkkelservice. Og som sagt, en reservenøkkel eller to er alltid kjekt å ha!

Rabarbra som rustfjerner?

”Mekkespesialist” Jim Lundberg i det svenske veteranbilbladet Classic Motor skrev nylig om en prøve han hadde gjort. Han hadde fått et tips fra en kjenning om at rabarbra var bra til rustfjerning og gjorde derfor et aldri så lite eksperiment.

Jim kappet stilkene i biter, blandet med litt vann og kjørte det i en foodprocessor til det ble en sørpete masse, nærmest som en grøt. I denne massen puttet han da rustent jern og oksydert messing. Etter 24 timer i dette ”badet” med påfølgende renvasking, viste det seg at resultatet var bra. Rusten på jernet var borte og messingen var ren og pen.

Eksperimentet ble gjentatt med rabarbrablader. Det virket også utmerket på messing, men ikke på jern.

Lykke til!