Vedtekter

[four_fifth last=»yes» spacing=»yes» background_color=»» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» background_position=»left top» border_size=»0px» border_color=»» border_style=»» padding=»» class=»» id=»»][fusion_text]

AMK-logo

VEDTEKTER

AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB

Vedtatt 01.02.79, 

revidert 15.11.79, 12.11.81, 08.11.84, 10.11.94, 14.11.96, 25.02.03, 27.05.08, 21.02.11 og 24.02.15

§ 1 Formål

Klubbens navn skal være AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB, og virksomheten skal drives i Aust- og Vest-Agder. Klubbens formål er å skape et miljø for bevaring av motor-kjøretøyer og andre motortekniske innretninger som er, eller kan bli, av teknisk/historisk interesse.

Foreningen kan også arbeide for bevaring av innretninger, anlegg og utstyr med nær tilknytning til første ledd i denne paragraf.

§ 2 Medlemmer

Som medlemmer kan opptas personer som er eiere av, eller er interessert i, motorkjøretøyer som nevnt under § 1. Medlemmer er de som har betalt kontingent for inneværende år, og bare disse har stemmerett på årsmøtet.

Styret kan ekskludere medlemmer som skader forhold nevnt under § 1. Avgjørelsen kan innen 3 – tre – uker ankes inn for voldgiftsavgjørelse, hvoretter foreningen og medlemmet oppnevner sin representant som igjen blir enige om oppmann.

§ 3 Kontingent

Medlemskontingentens størrelse for det kommende år bestemmes av årsmøtet etter forslag fra styret. Terminen for medlemskontingenten følger kalenderåret.

§ 4 Foreningens organer

Foreningens organer er: 1. Årsmøtet

 1. Styret
 2. Kontrollkomitéen
 3. Fjærbladet
 4. Delemarkedet

§ 5 Årsmøtet

Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned og innkallelsen skal skje med minst 14 dagers varsel.

På årsmøtet skal dagsorden være:

 1. Godkjennelse av innkalling
 2. Valg av møtedirigent, referent og to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen
 3. Styrets årsberetning
 4. Rapport fra Delemarkedskomitéen
 5. Regnskap
 6. Fastsettelse av medlemskontingent for kommende termin
 7. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet. Disse må være styret i hende senest 31.12.
 8. Valg i følge § 6, § 7, § 9 og § 10.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel når styret beslutter det, eller hvis 30 % av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som er nevnt i innkallelsen.

§ 6 Styret

Foreningens styre består av leder og fem styremedlemmer, herunder nestleder, sekretær og kasserer, samt to varamedlemmer. Styrets vanlige medlemmer og varamedlemmer velges av det ordinære årsmøtet for et tidsrom av to år. Formannen velges særskilt av årsmøtet hvert år. Styret kan engasjere kasserer for foreningen utenom styret dersom styret finner dette ønskelig.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede.

De løpende forretninger i foreningen ivaretas av formannen etter styrets vedtak. I tilfelle av stemmelikhet, har formannen dobbeltstemme. Foreningen forpliktes av formannen og et av styrets medlemmer innenfor foreningens økonomi. Utover dette kreves skriftlig samtykke av det enkelte medlem for at medlemmet ansees forpliktet.

§ 7 Kontrollkomité

Foreningens kontrollkomité består av to medlemmer, valgt av årsmøtet for to år, slik at ett medlem er på valg hvert år.

Komitéen skal føre kontroll med forvaltningen av foreningens midler og den løpende virksomhet til foreningens organer. Kontrollkomitéen avgir beretning om sitt arbeid overfor årsmøtet i forbindelse med behandlingen av regnskapet.

§ 8 Fjærbladet

Fjærbladet er foreningens medlemsblad og styret tilsetter redaktør. Redaktøren engasjerer fritt redaksjonsmedarbeidere.

§ 9 Valgkomité

Foreningens valgkomité består av tre medlemmer som ikke har sete i styret, valgt av årsmøtet for ett år etter forslag fra styret. Valgkomitéen skal før årsmøtet avgi til styret sitt forslag til kandidater til de tillitsverv som skal besettes gjennom valg på førstkommende årsmøte.

§ 10 Delemarkedet

Klubbens delemarked administreres av en komité på fem personer, hvor minst ett medlem også skal være medlem av styret for klubben. Komitéen velges for to år av årsmøtet, slik at vekselvis to og tre personer velges hvert år. Komitéen skal avlegge rapport om sin virksomhet på årsmøtet.

§ 11 Kjøretøyer – arrangementer

Kjøretøyer som skal kunne delta i klubbens arrangementer skal være representative for foreningen. Foreningens styre og arrangementskomité fastsetter aldersgrensene ved arrangementer. Foreningen følger FIVA’s klasseinndelinger i de sammenhenger dette er pålagt. Medlemmer er forpliktet til å følge løpsreglementet.

§ 12 ”Den Gyldne Tændplug”

Foreningens hederstegn er ”Den Gyldne Tændplug”, etter foreningskunngjørelse av 14. november 1985.

Hederstegnet, som kun kan tildeles medlemmer av klubben, utdeles så vidt mulig på årsmøtet, og det utdeles maksimalt ett hederstegn pr. kalenderår

§ 13 Lover

Endringer av foreningens lover kan vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de møtende.

§ 14 Oppløsning

Eventuell oppløsning av foreningen kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og med tilslutning av minst 50 % av medlemsmassen. Samme årsmøte avgjør også fordelingen av foreningens aktiva.

[/fusion_text][/four_fifth]

Legg igjen en kommentar